Avís legal

Dades del Responsable

– Identitat del Responsable: Miquel Àngel Prats Fernandez

– Nom comercial: Prats.cat

– NIF/CIF: 38106015Y

– Adreça: Carrer Mallorca, 509 Barcelona

– Correu electrònic: miquelpf(at)blanquerna.url.edu

En aquest espai, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Miquel Àngel Prats Fernandez  adquireix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de prats.cat inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, prats.cat (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del lloc web prats.cat.

Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir la Política de Privacidad

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb prats.cat. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

– La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;
– Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
– La seva utilització per a finalitats comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, prats.cat, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Miquel Àngel Prats Fernandez  o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web prats.cat o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant prats.cat no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a prats.cat poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a prats.cat, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i prats.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Miquel Àngel Prats Fernandez. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Miquel Àngel Prats Fernandez.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Miquel Àngel Prats Fernandez indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web prats.cat, proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers tals com:

  • Recursos

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.

Prats.cat no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web prats.cat haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de prats.cat. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre prats.cat i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de prats.cat dels seus continguts o serveis

Exclusió de garanties i responsabilitats

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin demanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Miquel Àngel Prats Fernandez amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el lloc web prats.cat, per favor dirigeixi’s a miquelpf(at)blanquerna.url.edu

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 20 de febrer del 2024.